Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedź się więcej w polityce prywatności

Polityka Prywatności

UAKTUALNILIŚMY NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI


Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego informujemy Cię o zmianach w naszej Polityce Prywatności i w Regulaminie sklepu internetowego odnoszących się do zasad przetwarzania danych osobowych od 25 maja 2018 r.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), które stosuje się od 25 maja 2018 r.,

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”),

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („UŚUDE”),

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne („Pr. Tel.”).

Administratorem danych osobowych jest ,,Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Salomea" - Lucyna Salamon” ul. Jana III Sobieskiego 14, 42-500 Będzin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6252103346, REGON: 276725491

Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celu:

działań zmierzających do zawarcia umowy, wykonania umowy, realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

wypełniania obowiązków prawnych, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu usług oferowanych przez Administratora oraz na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

marketingu usług oferowanych przez Administratora w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez Administratora następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:

innym podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji umowy, w tym firmom pocztowym i kurierskim, świadczącym usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych;

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu w rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego;

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w obszarze marketingowym;

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub doradcze;

innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;

innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Dane osobowe Klientów są przez Administratora przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:

działań zmierzających do zawarcia umowy, wykonania umowy, realizacji zamówienia – do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora;

prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

marketingu usług oferowanych przez Administratora – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;

komunikacji w kanałach elektronicznych – do czasu cofnięcia zgody;

realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania;

opartym wyłącznie na zgodzie – do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo nie zachodzi inna przesłanka zaprzestania przetwarzania.

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez lub w imieniu osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

uzyskania potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane przez Administratora, a także prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);

sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych (art. 16 RODO);

usunięcia swoich danych (art. 17 RODO);

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);

przenoszenia swoich danych do innego administratora (art.. 20 RODO).

Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wniesieniaw dowolnym momencie - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W takim przypadku Administrator może przetwarzać dane tej osoby, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niezbędnym elementem złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

 


Dane osobowe klientów zbierane podczas funkcjonowania naszego sklepu internetowego traktujemy z dużą starannością i zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów w prawie polskim. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych.


Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "D.P. Trade" z siedzibą w Toruniu przy ulicy Fałata 17/3.


Jakie zbieramy dane osobowe ?


Dane zbierane podczas rejestracji

Aby móc skorzystać z niektórych funkcji naszego sklepu będziesz konieczne jest przeprowadzenie procesu rejestracji. Podczas rejestracji pytamy o Państwa adres e-mail oraz hasło jakiego będzie używane na naszej witrynie.


Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Zanim będzie można dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Państwa o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV. 


Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.


Dane zbierane podczas kontaktu z nami

Gdy skontaktują się Państwo z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. zostaja przekazane nam Państwa dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres -email, itp.


W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali zebranych danych żadnym podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Państwu zalogowania się do naszego systemu.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępnić zebrane od Państwa dane do firm kurierskich i operatorów systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


Jeżeli zapisali się Państwo na nasz Newsletter, lub w inny sposób została wyrażona zgoda na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane w celu wysłania naszego Newslettera. W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji naszego Newslettera pisząc pod adres kontakt@butyscholl.pl. 


Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.


W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom władzy publicznej.


W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?

Jeżeli dokonali Pańśtwo transakcji zakupu towaru, można otrzymać od nas e-mail'e dotyczące transakcji. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące transakcji.

Jeżeli zapisali się Państwo na nasz Newsletter, lub w inny sposób zostałą wyrażona zgodna na jego otrzymywanie, będą Państwo od nas otrzymywać drogą e-mailo'wą nasz Newsletter.


W jaki sposób moga Pańśtwo poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, można wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Przysługuję Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w takim celu o kontakt pod adres kontakt@butyscholl.pl. 


Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Państwu wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.


W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Komunikacja między Państwa komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy dane osobowe, jest zaszyfrowana. z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.


Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.


W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.