Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedź się więcej w polityce prywatności

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.salomea.pl

 


I. Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z serwisu internetowego, działającego pod adresem sklep.salomea.pl , w szczególności warunki składania Zamówień na Towary, zasady dostarczania zamówionych Towarów do Kupującego, sposób i termin uiszczania ceny oraz zasady składania reklamacji.

Informacje dotyczące Towarów oraz opisy zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje oraz opisy powinny być traktowane wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Zdjęcia i opisy Towarów oferowanych w Serwisie oraz nazwy handlowe,  znaki towarowe stanowią własność Sprzedawcy albo Producenta.

Towary dostępne w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

II. Definicje


W rozumieniu niniejszego regulaminu: 


Sprzedawca – oznacza Lucynę Salamon prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą ,,Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Salomea" - Lucyna Salamon” ul. Jana III Sobieskiego 14, 42-500 Będzin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6252103346, REGON: 276725491

Serwis/Sklep internetowy – jest to zorganizowana platforma informatyczna, stworzona przez Sprzedawcę, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze sklepu internetowego pod adresem sklep.salomea.pl oraz realizację operacji handlowych.

Administrator Serwisu – należy rozumieć przez to Sprzedawcę.

Towar/Towary – należy przez to rozumieć zamówiony przez Użytkownika produkt

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Kupujący – Użytkownik, który złożył zamówienie w Serwisie na zakup Towaru.

Usługi Elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

h.      Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO.


i.         Administrator Danych Osobowych – należy rozumieć przez to Sprzedawcę.


 


 


III.    Warunki składania zamówień


 


   1. Użytkownik zainteresowany zakupem Towarów za pośrednictwem Serwisu może zarejestrować się w Serwisie lub dokonać zakupu bez rejestracji.


2. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej biuro@sklep.salomea.pl , w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu. Po ustaleniu cech Produktu zostaje on dodany do oferty na stronie Sklepu Internetowego i udostępniony Klientowi, w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.


3.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.


4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.


 


IV.   Ceny i formy płatności


 


   1. Kupujący jest zobowiązany każdorazowo uiścić cenę za nabyte Towary oraz pokryć koszty jego dostawy, które są obliczane przez Serwis automatycznie w momencie składania Zamówienia i są uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy Towaru i przewoźnika (jeżeli Serwis pozwala na taki wybór), wagi Towaru i wybranej formy płatności.


2.    Ceny zawierają naliczony podatek VAT.


    Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności:


a.       przelew bankowy na konto sprzedającego (Kupujący wpłaca całość za zamówienie wraz z kosztami dostawy)


 


Obowiązki sprzedawcy związane z realizacją zamówienia uaktualniają się z chwilą otrzymania całości ceny wraz z kosztami dostawy.


 


  V.  Warunki dostawy, czas realizacji


 


  1.  Towar zamówiony przez Kupującego będzie dostarczany na jego koszt przez przewoźnika (kurier) .


    a. Towary dostarczane będą pod adres wskazany przez zamawiającego Użytkownika przy rejestracji albo przy składaniu zamówienia. Faktura VAT może być wystawiona na inny adres niż adres podany przy rejestracji albo przy składaniu zamówienia.


2. Koszty dostawy obejmują koszty pakowania i wysyłki Towaru.


 


VI.      Odpowiedzialność za szkodę oraz postępowanie reklamacyjne


1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.


2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej.


3. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego niebędącego konsumentem obejmuje rzeczywisty rozmiar szkody. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za szkodę w postaci utraconych korzyści. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest do kwoty ceny wraz z kosztami dostawy, jakie poniósł Kupujący nie będący konsumentem.


4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej spożyciem Towaru będącego produktem niebezpiecznym wprowadzonym do obrotu przez Producenta.


 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zatrucia lub innej negatywnej reakcji organizmu spowodowanego spożyciem niewadliwego Towaru, w szczególności reakcji alergicznej.


 7. Kupujący może złożyć reklamację na zamówiony Towar.


   a. W przypadku reklamacji Kupujący może zgłosić roszczenie reklamacyjne, w którym należy opisać wadę oraz wpisać numer Zamówienia, które należy następnie wysłać zgłoszenie na adres Sprzedawcy lub adres mailowy Sprzedawcy: biuro@sklep.salomea.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie lub mailowo, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu złożenia reklamacji.


 


VII. Odstąpienieod umowy przez konsumenta w terminie 14 dni


 


   1. Kupującemu nie będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.


   2. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni.


3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione).


 4.   Podstawę prawną wyłączenia odstąpienia stanowi art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683)


 


 


VIII. Ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych


 


 1.  Sprzedawca w pełni respektuje prawo do prywatności oraz ochrony Danych Osobowych Użytkowników.


 2. Sprzedawca jest administratorem Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z RODO.


 3.   Sprzedawca zbiera i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania umów oraz przedstawiania informacji handlowych. Przedstawianie informacji handlowych następuje przez wyrażanie zgody na udzielanie takiej informacji oraz na przetwarzanie danych osobowych.


 4.   Sprzedawca powierza Producentowi na podstawie umowy zawartej z Producentem Dane Osobowe Użytkowników, z tym że Sprzedawca przekazuje jedynie Dane Osobowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz wysyłki Towarów do Kupującego.


  5.  Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego Danych Osobowych oraz ich poprawiania.


6. Uzyskane przez Sprzedawcę Dane Osobowe są poufne.


IX. Postanowienia końcowe:


1.       Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.


2.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.


3.       W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.